Day: June 24, 2016

บุคลิกภาพที่ดีต้องเริ่มอย่างไร

บุคลิกภาพที่ดีต้องเริ่มอย่างไร

บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่เราแสดงออกไม่ว่าจะด้วยลักษณะใดก็ตาม ท่าทางการเดิน สีหน้า กริยามารยาท หรือแม้แต่ความรู้สึกที่แสดงออกมาต่อหน้าบุคคลอื่น โดยที่บุคลิกภาพนั้นจะส่งผลต่อผู้ที่พบเห็นทั้งทางด้านอารมณ์และความรู้สึกเช่น ดูน่าเชื่อถือ ดูน่าเกรงขาม ดูมีความมั่นใจ สำหรับสิ่งที่จะส่งเสริมทำให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นนั้นมีหลายอย่างด้วยกันและประเภทของบุคลิกภาพมี 2 อย่างคือ บุคลิกภาพภายใน เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวไม่สามารถมองเห็นได้เช่น ความรับผิดชอบ , ความคิดสร้างสรรค์ , ความมีน้ำใจ , อารมณ์เมื่อโกรธ , อารมณ์เมื่อมีความสุข เป็นต้น บุคลิกภาพภายนอก ใครก็สามารถรู้ได้เมื่อเห็นคือเสื้อผ้า , การพูด , การเดิน ยืน นั่ง , การรับประทานอาหารเป็นต้น การพัฒนาบุคลิกภาพควรเริ่มจาก เครื่องแต่งกาย สุขภาพอนามัย การดูแลร่างกาย ความมั่นใจในตนเองและอารมณ์ เครื่องแต่งกาย ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานที่หรือสถานก