Day: July 13, 2016

การพัฒนาคนให้รับมือได้กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัว

การพัฒนาคนให้รับมือได้กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัว

คน หรือ มนุษย์ เปรียบได้ดั่งทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ต้องมีการพัฒนามาตั้งแต่สมันโบราณตั้งแต่ยุคหินจนมาถึงทุกวันนี้ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกลุ่มกันที่เรียกว่า องค์รวม ในการดำเนินชีวิตอาจจะแยกแตกต่างกันไปแต่ทุกด้านก็มีความสำคัญและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน   ที่แบ่งออกได้เป็น 3 ด้านอันได้แก่   ด้านพฤติกรรม คือการเคลื่อนไหวทางด้านรางกาย หรือทางวาจา โดยมีความสัมผัสกับสิ่ง (more…)