Day: August 22, 2016

คำว่าวินัยมีผลอย่างไรต่อมนุษย์

คำว่าวินัยมีผลอย่างไรต่อมนุษย์

คำว่าวินัยส่งผลต่อมนุษย์ไม่ใช่แต่เรื่องของระเบียบ แต่ความหมายของมันลึกซึ้งถึงความหมายของการจัดจัดระเบียบชีวิตของคนเราด้วยสื่อถึงระบบแผนการการอยู่รวมกันของมนุษย์อีกด้วย ซึ่งก็คือการจัดระเบียบระบบความสัมพันธ์ในสังคม และคนหมู่มากให้มีความเอื้อ เกื้อหนุนซึ่งกันและกันต่อยอดไปถึงการพัฒนาของคนแต่ละคน ให้พัฒนาไปในทางที่ดีและถูกต้องอีกด้วย ระบบสังคมแบบนี้ถูกเรียกว่า สังคมแห่งกัลยาณมิตร ความหมายของมันก็คือการที่ให้คนมาอยู่ร่วมกันด้วยหลักแห่งกัลยาณมิตร ที่ต้องอาศัยซึ่งกันช่วยเหลือกันในแต่ละด้านเพื่อพัฒนาไปสูงการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทุกคนจะได้พัฒนาร่วมกันทั้งด้าน พฤติกรรม ควบคู่ไปกับ จิตใจ และ ปัญญา ซึ่งถ้าคนในสังคมที่ท่านได้อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ (more…)