Day: August 28, 2016

รู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์และการพัฒนาคน

รู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์และการพัฒนาคน

การใช้ชีวิตในยุคของการพัฒนาและวิวัฒนาการในปัจจุบันในโลกแห่งข่าวสารที่มีการแข่งขันสูง การเร่งรีบและการเผชิญหน้ากับวิทยาการใหม่ๆ ถ้าจะบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้สังคมเราขาดความสันติสุขก็ไม่เกินจริงไปนัก หากผู้ที่ศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมอย่างถึงแก่นแท้ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นความรู้เบื้องต้นอันจะนำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาตัวเองได้ แน่นอนว่าจะช่วยในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน ในด้านของชีวิตการเรียน  การทำงาน หรือชีวิตส่วนตัว ก่อนอื่นต้องเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ก่อนคือ -การเข้าใจ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ขอบข่ายในเรื่องของความ (more…)