Myself

การพัฒนาคนให้รับมือได้กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัว

การพัฒนาคนให้รับมือได้กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัว

คน หรือ มนุษย์ เปรียบได้ดั่งทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ต้องมีการพัฒนามาตั้งแต่สมันโบราณตั้งแต่ยุคหินจนมาถึงทุกวันนี้ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกลุ่มกันที่เรียกว่า องค์รวม ในการดำเนินชีวิตอาจจะแยกแตกต่างกันไปแต่ทุกด้านก็มีความสำคัญและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน   ที่แบ่งออกได้เป็น 3 ด้านอันได้แก่   ด้านพฤติกรรม คือการเคลื่อนไหวทางด้านรางกาย หรือทางวาจา โดยมีความสัมผัสกับสิ่ง (more…)
ทำงานทำให้ต้องพัฒนาตนเอง

ทำงานทำให้ต้องพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองนอกจากจะทำให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะทำให้เมื่อประสบปัญหาสามารถคิดหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเองไปในทางที่ถูกต้องหรือจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้องนั้นเอง เพราะการพัฒนาตนเองเกี่ยวเนื่องถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านจิตใจและอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าการทำงานในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันมากขึ้นทางด้านธุรกิจต่างกับสมัยก่อนที่ไม่ว่าใครจะเปิดอะไรก็สามารถอยู่รอดได้ ต้องมีการคิดวางแผนที่ดีอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงเพื่อนร่วมงานในเรื่องของการใช้คำพูดที่ไม่ใช้อารมณ์ สำหรับการประชุมแล้วต้องใช้คำพูด (more…)